Login: Haso:

Aktualnoci

2013-01-14
Nowy projekt rządowy - program "Mieszkania dla młodych"

W związku z tym, że dobiegł już końca program „Rodzina na swoim”, od połowy 2013r. ma zacząć działać nowy program o nazwie „Mieszkania dla Młodych”. Odpowiedni projekt ustawy znajduje się obecnie w sejmie, wobec czego nowe zasady nie są jeszcze do końca pewne.

Nadrzędnym celem zarówno „Rodziny na swoim” jak i nowego programu jest pomoc młodym osobom w nabyciu pierwszego mieszkania. W ramach „Mieszkania dla Młodych” będzie można jednak nabyć tylko i wyłącznie mieszkanie na rynku pierwotnym. Całkowicie wyłączony zostanie rynek wtórny, a także segment domów jednorodzinnych. Inaczej niż w programie „Rodzina na swoim” nowy pomysł zakłada dopłatę jednorazową państwa do zakupionego mieszkania. Beneficjenci otrzymają ją na wstępie, w związku z czym można potraktować ją jako substytut wkładu własnego. Bazowa kwota dopłaty wyniesie 10%, z  możliwością otrzymania kolejnych dopłat w zależności od liczebności potomstwa. Maksymalna wielkość dopłaty sięgnie nawet  20%, dla małżeństw posiadających już dzieci, jeżeli rodzina ta w ciągu 5 lat od podpisania umowy kredytowej powiększy się jeszcze o trzecie lub kolejne dziecko.
Limit powierzchniowy lokalu pozostanie na poziomie 75 mkw. Limity cenowe i sposób ich wyliczania najprawdopodobniej pozostaną niezmienione.

 

Źródło: Portal Zarządzania Nieruchomościami www.zarzadcy.com.pl


Zarządca

2012-10-25
Najem okazjonalny zabezpieczeniem praw wynajmującego

Dzięki wprowadzeniu nowych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych - najem okazjonalny - w znacznym  stopniu poprawie uległo zabezpieczenie praw własności właściciela lokalu względem najemcy. Obowiązująca ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stawia na uprzywilejowanej pozycji najemcę lokalu, którego wynajmujący nie może eksmitować z lokalu bez przeprowadzenia długotrwałego postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego.

Należy pamiętać, że przedmiotem umowy najmu okazjonalnego jest najem lokalu, wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najemcy. Najem okazjonalny zarezerwowany jest również wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań.

Do umowy najmu zawieranej w tej formie bezwzględnie należy dołączyć następujące załączniki:

1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego w terminie wskazanym w żądaniu;

2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3. oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie (na żądanie wynajmującego oświadczenie takie powinno być sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym).

Umowa ta musi zostać również zgłoszona do odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 14 dni od rozpoczęcia najmu.

 

Więcej

 


Zarządca

2012-07-27
Nowe zasady zawierania umów z deweloperem

Nabywców nowych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, których budowę powierza się wybranemu deweloperowi, będzie chronić ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Powyższa ustawa weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012r.

Głównym założeniem ustawy jest ochrona nabywców nowych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych poprzez wprowadzenie szeregu zasad jakimi deweloper musi się kierować podczas prowadzenia inwestycji. Należą do nich m.in. przedstwienie zainteresowanemu nabyciem nieruchomości prospektu informacyjnego, w którym opisane będą główne założenia inwestycji, sposoby finansowania, harmonogram prac budowlanych, informacje dotyczące gruntów i prowadzonych postępowań windykacyjnych wobec dewelopera.

W miejsce podpisywanej do tej pory umowy przedwstepnej obowiązywać będzie nowa forma umowy - umowa deweloperska w formie aktu notarialnego. Dodatkowo nabywcy mieszkań lub domów jednorodzinnych wpłacać będą środki pieniężne na obowiązkowo prowadzone przez dewelopera konto powiernicze, co zapobiegnie utracie pieniędzy przez nabywcę w przypadku ogłoszenia upadłości przez dewelopera.

 

Więcej


Zarządca

2012-05-14
Zasady podwyższania zaliczek dla lokali użytkowych

Wspólnota mieszkaniowa musi udowodnić, że w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym z lokali, zwiększeniu ulegają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Wyższe opłaty muszę wynikać z okoliczności, które można matematycznie wyliczyć, nie mogą wynikać z osobistego "poczucia zagrożenia" innych właścicieli w związku z charakterem tej działalności, np. sprzedaż alkoholu.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach - orzeczenie z dnia 19 października2011r., syg. akt I Aca 568/11 (niepubl.).

 

Więcej


Zarządca

2012-04-27
Wynajem pomieszczenia na wymiennik ciepła nie podlega opodatkowaniu


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z dnia 7 marca 2012 roku (sygnatura: IPTPB3/423-317/11-2/MF) uznał, że przychód uzyskiwany przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu najmu pomieszczenia, w którym usytuowany jest grupowy wymiennik ciepła nie podlega opodatkowaniu, w przypadku gdy przychód ten przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.


Więcej


Zarządca

2012-04-20
Za podrzucone śmieci odpowiada właściciel nieruchomości

Gazeta Prawna przypomina, że w przypadku braku możliwości wskazania osoby odpowiedzialnej za wyrzucanie śmieci na teren obcej nieruchomości, za śmieci te odpowiada właściciel nieruchomości.Taka interpretacja bazuje na domniemaniu, że właściciel gruntu jest posiadaczem odpadów, które się na nim znajdują.

 

Więcej


Zarządca

2012-03-12
Zwrot środków z funduszu remontowego w spółdzielni

Powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji zwrotu środków  z funduszu remontowego członkowi spółdzielni,  jest uzależnione od aktów wewnętrznych samej spółdzielni. Obowiązek podatkowy nie powstanie, gdy spółdzielnia ustali, że z funduszu będą wykonane naprawy lub wymiana instalacji i elementów wyposażenia technicznego dotyczące części wspólnych nieruchomości (np. klatki schodowej), a także że zwróci członkom spółdzielni ze środków tego funduszu poniesione przez nich koszty naprawy lub wymiany.

Pytanie resortu infrastuktury

(sygn. DD3/063/17/1/CRS/11/PGMC-185 )


Więcej


Zarządca

2011-12-22
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia dostarczą

wiele szczęścia i zadowolenia ,

a nadchodzący Nowy Rok spełni wszystkie marzenia.

 

Życzy


Katarzyna Jaworska – zarządca nieruchomości

Lubuskie Biuro Usługowo-Doradcze „Feniks”
2011-11-09
Właściciele decydują o uchwałach

W wyroku z dnia 8. marca 2011r. (sygn. V CSK 52/10) Sąd Najwyższy wyjaśnił kwestię podejmowania przez członków wspólnoty mieszkaniowej uchwał w sprawach, które nie zostały ujęte wcześniej w porządku zebrania. W powyższym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że w ustawie z dnia 24. czerwca 1994r. nie ma przepisów, w myśl których zebranie właścicieli mogłoby podjemować jedynie uchwały w sprawach objętych porządkiem zebrania podanym do wiadomości właścicieli.

Zarząd lub zarządca nie może więc ograniczyć właścicieli lokali co do spraw, jakimi zajmą się podczas zebrania.

 

Więcej

 

 


Zarządca

2011-10-20
Garaże należą do zasobów mieszkaniowych

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 27 września 2011 r. (sygn. I SA/Wr 945/11) potwierdził, że garaże jako lokale służące mieszkańcom do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych, mieszczą się w pojęciu „zasoby mieszkaniowe” w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wspolnota mieszkaniowa nie będzie zatem zobowiązana odprowadzić podatku dochodowego od osób prawnych w momencie, gdy wynajmuje garaż lub komórki lokatorskie, stanowiące nieruchomość wspólną, swoim członkom.

 

www.zarzadca.pl
zarządca

2011-10-15
Nowe zasady opodatkowania garaży

Zgodnie z wyrokiem NSA w zakresie opodatkowania właścicieli garaży (sygn. akt II FSK 733/10), garaż  znajdujący  się w budynku mieszkalnym  powinien być opodatkowany taką samą stawką jak mieszkanie.

 

Od kwalifikacji garażu, jako lokalu,  zależy wymiar podatku od nieruchomości. Jego maksymalna stawka w przypadku budynków mieszkalnych wynosi 0,67 zł od 1 mkw, natomiast zaliczenie garażu/miejsca parkingowego do kategorii lokali użytkowych może skutkować zwiększeniem opłat fiskalnych aż do 7,06 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie (wysokość stawek określają rady gmin, przy czym górne ich granice wynikają z ustawy).

Powyzszy wyrok NSA jednoznacznie określa, że do garaży stosuje się tą samą stawkę podatku od nieruchomości, jak dla lokali mieszkalnych.

 

Więcej


zarządca

2011-08-03
Nowe zasady przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo użytkowania wieczystego będzie można przekształcić w prawo własności już na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania podpisanego przez większość, a nie tak jak to obowiązywało dotychczas przez wszystkich współużytkowników wieczystych.

 

Każdy ze współużytkowników będzie mógł jednak zgłosić sprzeciw i tym samym wstrzymać procedurę przekształcenia.

 

Więcej


Zarządca

2011-07-27
Nowa ustawa ochroni prawa nabywców lokali w budynkach deweloperskich

Projekt nowej ustawy dotyczącej ochrony praw nabywców lokali lub domów jednorodzinnych od dewelopera zakłada, że umowa z deweloperem będzie zawierana wyłącznie w formie aktu notarialnego, a koszty jego sporządzenia łącznie z kosztami związanymi z postępowaniem wieczystoksięgowym poniosą po połowie deweloper oraz nabywca nieruchomości. Dodatkowo pieniądze wpłacane na zakup nieruchomości wnoszone zostaną na rachunek powierniczy. W przypadku upadłości dewelopera budowę dokończy syndyk.

 

Źródło


Zarządca

2011-06-28
Zmiany w towarzystwach budownictwa

Zakończone zostały już prace przygotowawcze projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która znosiłaby zakaz wykupu mieszkań przez najemców.

 

Zgodnie z propozycją Ministertwa Infrastruktury najemcy będą mogli wykupić mieszkania od towarzystw budownictwa społecznego, ale po cenie rynkowej. Przewłaszczenie będzie jednak możliwe dopiero po pięciu latach od oddania budynku do użytkowania. Wcześniej najemca będzie musiał uzyskać zgodę zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Przewłaszczenia będą mogli dokonać ci najemcy, ktorzy pokryli pierwotnie część kosztów budowy wynajętego lokalu, czyli zazwyczaj ok. 30% ceny. Cenę lokali określi właściciel TBS w oparciu o ich wartość rynkową.

 

Więcej

 


Zarządca

2011-06-20
Spóldzielcy protestują przeciwko zmianom w ustawie o spóldzielniach mieszkaniowych

W sobotę w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze członków Krajowej Rady Spółdzielczej.

Przeciwnicy projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych twierdzą, że proponowana ustawa doprowadzi do likwidacji spóldzielczości mieszkaniowej w Polsce, ponieważ umożliwi utworzenie wspólnoty mieszkaniowej już w chwili wykupu pierwszego lokalu. Projekt ustawy przewiduje również możliwość kontrolowania zarządu, ograniczenie władzy prezesów oraz zmniejszenie opłat wnoszonych przez spółdzielców.

 

Przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki, w którym odbywało się Forum zebrała się również ok. 30 osobowa grupa jego przeciwników.


Więcej


Zarządca

2011-05-26
Nowe zasady podziału, połączenia i likwidacji gminy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym podpisaną w dniu dzisiejszym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego zmienią się zasady podziału, połączenia i likwidacji gmin. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie utworzenia, podziału, połączenia, likwidacji lub ustalenia granic gminy, nie przeprowadza się konsultacji z mieszkańcami. Referendum lokalne może być jednak przeprowadzone również z inicjatywy mieszkańców gminy, po uzyskaniu podpisów minimum 15 obywateli.

 

Więcej


Zarządca

2011-05-26
Wspólnota mieszkaniowa nie pokrywa kosztów wykonania zadaszenia balkonów

Sąd Okręgowy w Zamościu rozpatrywał sprawę o uchylenie uchwały w sprawie sfinansowania przez wspólnotę mieszkaniową kosztów wykonania zadaszenia ponad balkonami znajdującymi się na ostatniej kondygnacji budynku. Zgodnie z orzeczeniem sądu 1-ej instacji, jak i Sądu Apelacyjnego (sygnatura akt I ACa 162/11) kosztów wykonania zadaszenia nad balkonami przylegającymi do wyodrębnionych lokali nie może ponosić wspolnota mieszkaniowa, gdyż służy ono wyłącznie właścicielowi lokalu.

 

Więcej


Zarządca

2011-05-26
Szykuje się likwidacja spółdzielni mieszkaniowych?!

Zgodnie z informacją przekazaną przez portal gazetaprawna.pl dzisiaj trafił do sejmowej komisji projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który może doprowadzić do ich likwidacji lub w znacznym stopniu ograniczyć rolę spółdzielni w zarządzaniu majątkiem członków.

 

Już pierwszy wykupiony na własność lokal w budynku spółdzielczym zapoczątkuje powstanie wspólnoty mieszkaniowej. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej sami będą mogli zadecydować, czy ich nieruchomością dalej ma zarządzać spółdzielnia, czy też zatrudnią do zarządzania firmę zewnętrzną.

 

Więcej


Zarządca

2011-05-15
Miasto udziela dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Zielonej Góry

         Pryzydent Miasta Zielona Góra ogłosił na stronie bip.zielonagora.pl nabór wniosków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Zielona Góra.Dotacje przyznawane będą na sfinansowanie części kosztów inwestycji polegających na zabezpieczeniu, zachowaniu, i utrwaleniu substancji zabytku, w tym m.in. na remoncie elewacji kamienic - zabytków baroku, klasycyzmu, eklektyzmu i secesji - stanowiących elementy wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego. 

 

        Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od dnia 28.04.2011r. do dnia 30.09.2011r. na inwestycje realizowane w 2012r.

 

Więcej


Zarządca

2011-05-15
Projekt ustawy w sprawie wykupu lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

           Zgodnie z nowym projektem ustawy dotyczącym spółdzielni mieszkaniowych osoba, która zechce wykupić lokatorskie mieszkanie w spółdzielni albo przekształcić własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność nie będzie musiała zawierać umowy notarialnej. Wystarczy zmiana w księdze wieczystej, której dokona na wniosek wydział wieczystoksięgowy sądu rejonowego. 

 

Więcej


Zarządca

2011-03-17
Nowa taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2011/2012

W dniu dzisiejszym ogłoszono zatwierdzone stawki dla zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą od 01. kwietnia 2011r. do 31. marca 2012r.

 

Więcej


Zarządca

2011-03-05
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2011r. - Miasto Zielona Góra

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ustalił harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych dla miasta Zielona Góra. Aktualny plan wywozu odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych obszarów wraz z mapami sytuacyjnymi udostępniony jest na oficjalnej stronie ZGKiM .

 

Więcej


Zarządca

2011-03-02
Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego dokumentacji projektowej dla budowli przeciwpowodziwych

W związku z sytuacją jaka miała miejsce po zeszłorocznych powodziach Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał w dniu 18. lutego 2011r. nowelizację do wcześniejszego rozporządzania  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

Więcej


zarządca

mgr Katarzyna Jaworska

Copyright (c) ZNKJ 2011. All Rights reserved. Powered by Ovetec CMS